سند همکاری ایران و چین؛ معادله برد برد – ایمنا

زمانی که سند همکاری ایران و چین امضا شد، شبکههای خارجی نوشتند: «چین در ادامه گسترش ابتکار چند تریلیون دلاری کمربند و راه خود این بار با ایران یک قرارداد همکاری ۲۵ ساله امضا کرد. این عدم توازن در نگاه به سیاست خارجی محدود به دوره اخیر نیست و نگاه ما به چین در همه دورهها همینگونه است.

اگر تعادل و توازن را حفظ کنیم قطعاً منافع ملی کسب میشود. اگر ظرفیتهای چین را بشناسیم و متوجه شویم امروزه تجهیزات الکترونیک امریکا در چین ساخته میشود و اگر بفهمیم که بیامو برای خودروی برقی خود باطری در چین تولید میکند، اینها نشانه است و متوجه میشویم ما هم باید به سمت توسعه روباط حرکت کنیم.

یعنی همانطور که به غرب نگاه میکنیم به شرق هم نگاه کنیم. طبق اعلام مقامات تهران و پکن این سند را باید برنامهای سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی دانست که سویههای همهجانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی – راهبردی ،اقتصادی و فرهنگی را در افقی بلندمدت دنبال میکند. اگر بگوییم در کنار چین با قدرتهای منطقهای مثل کره و ژاپن هم میخواهیم رابطه داشته باشیم، چین برای آن هم برنامه دارد. سند برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله ایران و چین ۷ فروردین ۱۴۰۰/۲۷ مارس ۲۰۲۱، به امضای وزرای خارجه دو کشور جمهوری اسلامی ایران (محمدجواد ظریف) و جمهوری خلق چین (وانگ یی) رسید؛ سندی که بهمنظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه مشترک رؤسای جمهور دو کشور در دی ماه ۱۳۹۴/ژانویه ۲۰۱۶ با هدف ارتقای عملی روابط دو کشور در سطح مشارکت جامع راهبردی و فراهم کردن بستر توسعۀ همهجانبۀ همکاریهای دو کشور تدوین شده است.

سند ۲۵ ساله ایران و چین تا چه میزان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین عمل میکند؟ در حوزه دانشگاهی، فرهنگی، اقتصادی چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ یکی دیگر از جنبههای مثبت این توافق برای چین، درگیری مستقیم و نزدیک این کشور در توسعه زیرساختهای حیاتی ایران است که در راستای ابتکار عمل کمربند یک جاده چین قرار گرفته است. منتها چون اطلاع مستقیم از چین نداریم و تصویر ما از چین همان است که در رسانههای غربی منتشر میشود قاعدتا به سمت یک فضای هپروتی و برهوتی رفتهایم. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم روز گذشته در این باره گفته که تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخشها به قراردادهای مشخصی برسد که در ماههای اخیر وزارتخانههای مختلف درگیر آن بودند و اکنون در حال نهاییشدن است.

دیدگاهتان را بنویسید