طبیعی است که محبوبیت جمع کند

البته از همان ابتدا رسانههای خارجی اصل ماجرا را وارونه روایت کردند؛ گویی رئیسی در پاسخ به گلایههای یک تولیدکننده چنین گفته است. البته از همان ابتدا رسانه های خارجی اصل ماجرا را وارونه روایت کردند؛ گوئی رئیسی در پاسخ به گلایه های یک تولید کننده چنین گفته است. از سویی با سفرهای استانی مستمر، مدل مدیریتی جدیدی را رقم زده است که ثمرهاش وحدت است. از سویی با سفرهای استانی مستمر، مدل مدیریتی جدیدی را رقم زده است که ثمره اش وحدت است.

دشمن دو پروژه ضدشناختی را رقم زده است. نقدهای این چند ماه به رئیس جمهور را مرور کنیم. رئیسی در این چند ماه برخلاف روئسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرت پراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است. رئیسی در این چند ماه برخلاف رؤسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرتپراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است. کدگذاری ذهنی را با برچسب گذاری هم می شناسیم.

اما روش دوم همزمان با ترور شخصیتی، کدگذاری ذهنی است. حتما کارکردی در استهزاست که با بهانه و بیبهانه برای ترور شخصیت به خدمت گرفته میشود. یکی ترور شخصیت با استهزا و دیگری کدگذاری ذهنی. حتما کارکردی در استهزاست که با بهانه و بی بهانه برای ترور شخصیت به خدمت گرفته می شود. مثل تروریست خواندن جمهوری اسلامی در رسانه های غربی. هویتی نیز گونه های مختلف دارد مثل هیولاسازی، انسان زدایی و بزرگنمایی و غیره.

مثل تروریست خواندن جمهوری اسلامی در رسانههای غربی. چرا در زمستان به سختی از خواب بیدار میشویم؟ چرا در زمستان سکته قلبی بیشتر میشود؟ چرا؟ چون این روش برخلاف روش های دیگر مخاطبش خواص نیست و عموم مردم است. اما چرا استهزا؟ چندسطر پائین تر جواب می دهیم. و اما هرجا دشمن احساس کند فردی در حال جمع کردن محبوبیت است از روش استهزا استفاده میکند. و اما هرجا دشمن احساس کند فردی در حال جمع کردن محبوبیت است از روش استهزا استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید