معرفی کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی – معماری زندگی

یک رویه عملی ست که هرروز حتما انجام اش می دهید طوری که سرانجام مثل مسواک زدن یا بستن کمربند ایمنی آن رابه طور ناخودآگاه انجام دهید هرچه هدف بزرگتر باشد رویه های مان باید سخت تر و شدید تر باشند. همان طور که آنتونی رابینز پیش از این اشاره کرد، من از تلاشهایام در کسب و کار به موفقیتهای قابل توجهی رسیدهام، به این خاطر که آن را آگاهانه با اصولی که در این کتاب میخوانید، ساختهام. اگر اثر مرکب و اثر موجی راه بیفتاد و فرمول خوش شانسی را بکارگیریم، در اصل این نیروی خارجی راه افتاده و تکانش ایجاد میشودف که این دقیقا همان راز موفقیت است.

میخواهم به شما یاد دهم که چگونه قدرت اثر مرکب را مهار کنید؛ همان سیستم عاملی که زندگی شما را اداره میکند؛ چه در جهت بهترشدن و چه در جهت بدترشدن. هیچ وقت نمیتوانید پانزده کیلوگرم از وزنتان را در یک هفته کم کنید، با مالیدن یک کرم روی صورتتان، بیست سال جوانتر نمیشوید، نمیتوانید با خوردن یک قرص، زندگی زناشوییتان را درست کنید و موفقیت بادوام و پایدار را هم با هر برنامهای که برای واقعی بودن بسیار عالی به نظر میرسد، به دست نمیآورید. تا وقتی غر بزنیم و تغییر نکردن زندگیمان را گردن شرایطی غیر از درون خودمان بیندازیم هیچ اتفاق خاصی در زندگی ما نخواهد افتاد!

شما میتوانید بلافاصله اصول موفقیت اثبات شده با زمان و تمرینهایی را که در این کتاب است، به کار بندید تا نتایجی پایدار و قابل سنجش به وجود آورید. گاهی لازم است از محیط خارج شوید تا آرزوهایتان برآورده شود. میخواهید از آنچه که امروز هستید موفق تر شوید؟ به عنوان یک سخنران و مشاور، دهها هزار کارآفرین را آموزش دادهام و مربی رهبران کسب و کار، مدیران عامل و آدمهای فوق العاده موفق بیشماری بودهام. دوم این که، در شانزده سال گذشته من یکی از رهبران صنعت موفقیت و پیشرفت شخصی بودهام و با رهبران متفکر، سخنرانها و نویسندگان محبوب زیادی هم فکری کردهام.

از بین هزاران مطالعهی موردی، چیزهایی را که موثر هستند و چیزهایی را که به کار نمیآیند، خلاصه و استخراج کردهام. این کتاب در همین زمینه است به دست آوردن موفقیتی فراتر از تصور این کتاب درباره ی مطالبی ست که واقعا مهم هستند و هیچ گونه مطالب اضافی و بیهوده ای در آن وجود ندارد چه چیزهایی واقعا کارساز واقع می شوند و به کار می آیند؟ از این متنفرم که نویسندگان، سنگ شهرت و ثروت خودشان را به سینه میزنند، ولی مهم است که بدانید من از تجربههای شخصی خودم صحبت میکنم. تجربیات شخصی من ثابت کردهاند که: مهم نیست چه چیزی یاد میگیرید یا از چه استراتژی یا تاکتیکی استفاده میکنید، موفقیت درنتیجهی سیستم عامل اثر مرکب به دست میآید.

دیدگاهتان را بنویسید