همه چیز درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین – ایرنا

از یک سو، جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به دلیل فشارهای حداکثری آمریکا و تحولات سیاسی-اقتصادی نظام بینالملل با مشکلات و مسائل عدیدهای مواجه بوده که برای برونرفت از آنها، سیاست «موازنهگرایی» و «شرقگرایی» (همکاری با چین و روسیه) را برگزید. موضوع مهمتر اینکه در سالهای آینده، قرار است بهتدریج حاکمیت دلار از تعاملات اقتصادی چین و روسیه خارج شود و این موضوع میتواند سقوط ارزش جهانی دلار را در پی داشته باشد. این مقاله می افزاید: گزارش ها حاکی از آن است که چین در آخرین دور از مذاکرات در وین با هدف احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فعال تر است.

کمک به ساخت خطآهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراوردههای نفتی به چین، کمک و سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای انرژی فسیلی، سرمایهگذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران میگذرند، سرمایهگذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه همهجانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل ۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات، سرمایهگذاری برای تولید انرژیهای پاک در مناطق کویری ایران، کمک به توسعه صنعت صلح آمیز هستهای کشورمان و سرمایهگذاری در تأمین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران نیز از جمله بخشهای این برنامه مهم همکاری است.

در این چارچوب، در سند راهبردی ایران و چین، پیشبینی شده جمهوری اسلامی ایران در طول ۲۵ سال آینده تأمینکننده انرژی چین باشد و در مقابل، چین براساس الگوها و شاخصهای فرهنگی و سیاسی ایران، صدها میلیارد دلار در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کند. در برخی از بندها، صحبت از تسهیل سرمایهگذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایتهای متقابل سیاسی در مجامع بین المللی میگوید.

در آن نشست، به وزارت امور خارجه ایران مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. بر پایه سند منتشرشده توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برنامه همکاریهای جامع ۲۵ ساله در سه بُعد سیاسی ـ راهبردی، اقتصادی و فرهنگی تنظیم و تصویب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید